Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti

TAURUS TEXTIL s.r.o.

se sídlem 565 53 Horní Sloupnice 139

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C 7598

IČ:62065009

DIČ: CZ62065009

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TAURUS TEXTIL společnost s ručením omezeným (spol. s r.o., s.r.o.), se sídlem 565 53 Horní Sloupnice 139 identifikační číslo: 62065009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl C 7598, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), a to včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách taurus-textil.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky Shoptet, a.s. (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 • Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

 

 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží.

 

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat"/"Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího'').

 

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou – dále viz informace na webovém rozhraní dodavatele,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Komerční banky, a.s. číslo účtu 8701990277/0100 verze IBAN: CZ8501000000008701990277 v měně Kč (CZK), (dále jen „účet prodávajícího''),
 • bezhotovostně platební kartou typu Visa a MasterCard.

 

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

 

 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, resp. obdržení výzvy k zaplacení hodnoty zásilky.

 

 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky čl. 1.17, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu, či účtenku. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; též nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím; též nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v případě, že spotřebitel zboží z obalu vyňal, tedy zásadním způsobem porušil jeho původní obal.

 

 

 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu Ondřej Parobek, Požární 125, 251 62 Mukařov či na adresu elektronické pošty prodávajícího

o.parobek@taurus-textil.cz.


 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Dodané zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od přijetí nepoškozeného zboží v originálním balení, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 

 

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Při dílčím poškození balení zásilky v případě, že se kupující přesto rozhodne zásilku převzít, je tento povinen vytvořit jasně rozeznatelnou vizuální dokumentaci (např. fotografie) zaznamenající rozsah poškození a celkový stav zboží. Celou dokumentaci je následně povinen zaslat na mailové adresu o.parobek@taurus-textil.cz.

 

 • Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním jsou uvedené na webovém rozhraní obchodu dodavatele

 

Poznámky k dopravě:

 

 • Dopravné se účtuje ke každé objednávce pro daný způsob dodání, vždy jen jednou na objednávce.

 

 • Zahrnuje náklady spojené s výstupní kontrolou odesílaného zboží, balící materiál, 100% pojištění zásilek proti poškození, ztrátě a jiným nenadálým událostem a případné vyřízení přepravních a celních dokumentů na straně dodavatele.

 

 • Osobní odběr znamená osobní vyzvednutí produktů kupujícím.

 

 • Doručení na adresu znamená doručení produktů na adresu uvedenou kupujícím. Pokud není uvedeno jinak (např. volitelné služby), produkty jsou doručeny před první zamykatelné dveře (zpravidla vchodové) na uvedené adrese.

 

 • Přepravní služba Zásilkovna (bezhotovostně i dobírka) představuje, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. (www.zasilkovna.cz) na jedno z výdejních míst v ČR a případně i na Slovensku, podle výběru, k osobnímu vyzvednutí. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email.

 

 • Přepravní služba ČP balík na poštu/balík do Balíkovny (bezhotovostně i dobírka) představuje, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p. (www.ceskaposta.cz) na jedno z výdejních míst v ČR podle výběru k osobnímu vyzvednutí na poště. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email.

 

 • Přepravní služba ČP „Balík do ruky“ (bezhotovostně i dobírka) představuje, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Česká pošta, s. p. (www.ceskaposta.cz). Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email.

 

 • Přepravní služba DPD PickUp (bezhotovostně i dobírka) představuje, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Direct Parcel Distribution CZ s r.o. (dpd.cz) na jedno z výdejních míst v ČR podle výběru k osobnímu vyzvednutí. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email.

 

 • Přepravní služba DPD (bezhotovostně i dobírka) představuje, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce Direct Parcel Distribution CZ s r.o. (dpd.cz) na jedno z výdejních míst v ČR podle výběru k osobnímu vyzvednutí. Před doručením zásilky je vždy zaslána SMS a email. Plnění přepravce lze rozšířit o volitelné služby.

 

 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Prodávající si vyhrazuje právo změny typu přepravce podle povahy zboží a aktuální situaci v logistice.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

 • Má-li zboží vadu, kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na její bezplatné odstranění. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Prodávající si vyhrazuje právo, že vada výrobku nemůže být charakterizována na základě barevné odchylky zboží v porovnání s grafickou prezentací produktu na webových stránkách e-shopu. Odchylka se může vyskytovat, kvůli určitému nastavení jasu či jiných grafických aspektů zobrazení na monitoru nebo obrazovce elektronického zařízení (stolního počítače, notebooku, tabletu, PDA, chytrého telefonu nebo chytrých hodinek) či jiných technickým parametrům elektronického zařízení na straně kupujícího.

 

 • Ustanovení uvedená v čl. 1.40 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s příslušnými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.

 

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na mailové adrese parobek@taurus-textil.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Osobní údaje zákazníků, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete na https://www.taurus-textil.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu.

 

 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

 

Taurus Textil s.r.o.,

565 53 Horní Sloupnice 139,

e-mail o.parobek@taurus-textil.cz,

telefon +420 602 302 844.

 

Ve Sloupnici 7. 4. 2023                                            Ing. Ondřej Parobek

                                                                                    jednatel